UBND

26.10.2022 09:01132 đã xem

Họ và tên: Trần Thế Hùng

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 02633895288

Email: lapnd@lamdong.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 02633895288

Email: loandiep.vt@gmail.com

 

Họ và tên: Vũ Đức Hạnh

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại cơ quan: 02633895288

Email: vuduchanh06@gmail.com

Tin tức khác