Mặt trận - Đoàn thể

25.10.2022 11:14116 đã xem

Họ và tên: Trần Đức Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Đặng Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Đỗ Danh Thăng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Vũ Thanh Tùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Nguyễn Huy Hùng

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

Tin tức khác