HĐND

26.10.2022 09:01158 đã xem

Họ và tên: Trần Quốc Huy

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại cơ quan: 02633895288

Email: huytqct@lamdong.gov.vn

 

Họ và tên: Phan Văn Tiệp

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Điện thoại cơ quan:  02633895288

Email: phantiepvnpt@gmail.com

 

 

Tin tức khác